Кметът на СО-район „Оборище” в качеството му на Възложител по смисъла на чл.7, т. 3 от ЗОП провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Програма за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти от образователната инфраструктура през 2015г. – сградата на ОДЗ 151,  ул. „Мърфи“ № 1, СО район „Оборище”

 Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки, раздел Публични покани, с уникален код  9041608

Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 21.05.2015г. от 14:00 часа в заседателната зала, ет.2, ст.6 в сградата на СО-район „Оборище“. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.