Във връзка със стартиране на проект BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАВЕНСТВО В ОБЩНОСТТА“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.Район „Оборище“, СО в качеството си на бенефициент по проекта обявява процедура за подбор на персонал, както следва:

1. Обявление за заемане на длъжностите Домашен помощник“ – 1 бр., „Медицинска сестра” – 1 бр., „Психолог” – 1 бр. и „Ръководител звено“ – 1 бр.:

Настоящото обявление за набиране на специалисти е за реализация на дейност: „Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на потребителите на услугата.

Изисквания към кандидатите:

Общи изисквания:

 1. да са пълнолетни граждани;
 2. да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 4. да имат мотивация и нагласа за работа в с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Специфични изисквания:

 • за длъжността „Медицинска сестра” – кандидатите да са с висше медицинско образование, квалификационна степен „Професионален бакалавър”;
 • за длъжността „Психолог” кандидатите да са с висше образование, специалност „Психология”, квалификационна степен „Бакалавър” ;
 • за длъжността „Ръководител звено“ кандидатите да са с висше образование, специалност “Икономически науки“,  професионален опит- минимум 3 години.

 Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит:

 • в работа по проекти за съответната длъжност;
 • в работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Необходими документи:

 1. Писмено заявление по образец до Кмета на район Оборище – » заявлeние
 2. Декларация по образец – » декларация по 17[1]
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование;
 5. Копие от трудова или осигурителна книжка;
 6. Копие от документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – за кандидатите за заемане на длъжността „Медицинска сестра”;

Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Възнаграждение и работно време

Възнаграждението е почасово съгласно сключени граждански договори и се осигурява по проект: BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАВЕНСТВО В ОБЩНОСТТА“ поОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., както следва:

Отчитане на извършената работа: Чрез приемо предавателен протокол; Отчет за извършена работа по образец.

Документи необходими за кандидатстване: Автобиография по образец Заявление по образец.

 • Срока за подаване на документите е до 06.04.2016 г.

За допълнителна информация:

Албена Цанова ( ръководител на проект) – тел.: 0889 907 881;

Ирина Данева (координатор проект) –  тел.: 0884 055 382;

Илона Илиева ( ръководител звено) – тел.: 8157641, 0885 141 800.