ДО

ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

НА АДРЕС:

УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 26, 

ГР. СОФИЯ

 

 

На вх. № РОБ20-ВК08-802/11.05.2020г.

 

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП – Работен  устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234 и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236), кв. 557, м. „Зона Г-12“, с административни адреси: ул. „Велико Търново“ № 26-28 и ул. „Велико Търново“ № 30, СО район „Оборище“, гр. София.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Уведомяваме Ви, че в СО район „Оборище” е получен за обявяване проект за: ПУП – Работен  устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234  и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236), кв. 557, м. „Зона Г-12“, с административни адреси: ул. „Велико Търново“ № 26-28 и ул. „Велико Търново“ № 30, СО район „Оборище“, гр. София.

Проектът е на разположение за запознаване в СО район „Оборище”, етаж 4, стая № 8.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от получаването на това съобщение в СО район  „Оборище ”.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ – СО

 

Съгласували:

 

Н. Бобчева                                                           Инж. Дениза Павлова                        

Зам. кмет на  район „Оборище”                   Н-к отдел УТКС на район „Оборище”

                                                                                                                                                             

Арх. Боряна Стефанова                                  Изготвил:                 

Гл. архитект на район „Оборище”            Арх. Е. Опърлакова ЕО 20.05.2020г.

                                                                         Гл. експерт УТКС на район „Оборище”

 

ДО

ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

НА АДРЕС:

УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 28, 

ГР. СОФИЯ

 

 

На вх. № РОБ20-ВК08-802/11.05.2020г.

 

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП – Работен  устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234 и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236), кв. 557, м. „Зона Г-12“, с административни адреси: ул. „Велико Търново“ № 26-28 и ул. „Велико Търново“ № 30, СО район „Оборище“, гр. София.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Уведомяваме Ви, че в СО район „Оборище” е получен за обявяване проект за: ПУП – Работен  устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234  и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236), кв. 557, м. „Зона Г-12“, с административни адреси: ул. „Велико Търново“ № 26-28 и ул. „Велико Търново“ № 30, СО район „Оборище“, гр. София.

Проектът е на разположение за запознаване в СО район „Оборище”, етаж 4, стая № 8.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от получаването на това съобщение в СО район  „Оборище ”.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ – СО

 

Съгласували:

 

Н. Бобчева                                                           Инж. Дениза Павлова                        

Зам. кмет на  район „Оборище”                   Н-к отдел УТКС на район „Оборище”

                                                                                                                                                             

Арх. Боряна Стефанова                                   Изготвил:                

Гл. архитект на район „Оборище”             Арх. Е. Опърлакова ЕО 20.05.2020г.

                                                                           Гл. експерт УТКС на район „Оборище”