СО – Район „Оборище“ спечели финансиране за проекта си „Аз плувам“ съгласно Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – сесия м. февруари 2016 г. по първа стратегическа цел:

Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”

„Аз плувам“ ще се осъществи на територията на район „Оборище“ в сътрудничество с ОДЗ 60, ОДЗ 62, ЦДГ104, ЦДГ 150 И ЦДГ 151.

Проектът ще се реализира от 21.03. до 22 .7.2016 г.

– организиране и провеждане на начално обучение по плуване на деца от ДГ – район „Оборище”, които не ползват предоставената допълнителна услуга по социални причини;

„Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата «София – Европейска столица на спорта през 2018 г.“