ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“ по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

СО- Район „Оборище“ подписа допълнително споразумение към договор  BG05FMOP001-03.002-0105-С01  „Осигуряване на топъл обяд в Район „Оборище”, с което се продължава срока на предоставяне на услугата „Топъл обяд“ до 31.12.2019 г.

Проектът е насочен към хората в затруднено материално положение. Той ще допринесе за постигане на общата цел на Оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на основното материално лишение.

Услугата се предоставя в работните дни от седмицата в обществената  трапезария на ул. „Васил Друмев“ № 34,  като приготвянето на храната  се извършва от ОП „Социален патронаж“ – гр. София. Топлият обяд  включва супа, основно ястие и хляб, десерт- при наличие на реализирани икономии.

Подкрепата по програмата  се предоставя на лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Документ за самоличност на законния представител (за справка);
  4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие).

 

Реализирането на този проект е част от целенасочената социална политика, която Район „Оборище“ развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане г. към Агенция за социално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.