ПРЕКРАТЯВА СЕ ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ НА Р-Н „ОБОРИЩЕ“

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването, район „Оборище“ ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВА достъпа до Обществена трапезария на ул. „Васил Друмев“ № 34, гр. София за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в район „Оборище“, в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0138-C04 по операция Тип 3: 2014 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ и Район „Оборище“ – СО.