На основание чл. 96, ал. 4 от ППЗОП във вр. с чл. 193, чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП Кметът на район „Оборище“ – Столична община прекратява възлагането на поръчка с предмет „Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация за обект 164 ГПИЕ „Мигел Де
Сервантес“ и 129 -то ОУ „Антим I“ гр. София, район „Оборище“, тъй като всички оферти на допуснатите участници надвишават финансовия ресурс от 131 533, 34 лв., който възложителят може да осигури.

» ПРОТОКОЛ