Предмет на поръчката: „Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация за обект 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“ и 129 -то ОУ „Антим I“ гр. София, район „Оборище“.

» Oбява

» Документация

» Обраец 1  административни сведения

» Образец 2 чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

» Образец 3 декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

» Образец 4 декларация за подизпълнител

» Образец 5 декларация от подизпълнител

» Образец 6 декларация за срок на валидност оферите

» Образец 7декларация за съгласие с клаузите на договора чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в ППЗОП

» Образец 8 декларация материали

» Образец 9 списък на стоителсъвото

» Образец 10 списък на техническите лица

»Образец 11 списък на кв строителни рабитници

» Образец 12 техническо предложение

» Образец 13 декларация гаранционни срокове

» Образец 14 елементи на ценообразуване

» Образец 15 ценово предложение

» Образец 16 проект на договор

» Образец 17 за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата

» Образец 18 декларация оглед

» КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Свалете  одобрения технически проект от тук