Във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум, насрочени за 06.11.2016 г., кметът на район “Оборище” кани районните ръководства на партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 8 август 2016 г.
(съгласно Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 на ЦИК и Решение № 6-ПВР/НР на 24-та РИК – София 24 ИР от 20.09.2016 г.)) на среща за определяне състава на секционните избирателни комисии, която ще се състои на 29 септември 2016г. (четвъртък) от 14.00 часа в заседателната зала на район “Оборище”, бул. “Мадрид” № 1, ет. 2.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
Представителите на парламентарно представените партии и коалиции
в преговорите трябва да носят:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: Наименование на партията или коалицията, която прави предложението; броят на членовете на СИК, имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование и специалност; телефон за връзка на предложеното лице.
2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 08.08.2016 г. или заверено копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.
3. Пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

» Съобщение