ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Във връзка със приключване на  договор № BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот“  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като бенефициент по договора, район „Оборище“, СО -Ви кани да присъствате назаключителна конференция за обсъждане на изпълнението на дейностите по проекта, заложените индикатори и постигнатите резултати.

Събитието ще се състои на 7 септември 2017 г. от 10:30 часа в сградата  на район „Оборище“- СО: бул.“Мадрид“№1,   ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР.

Пълна информация за проекта и условията за кандидатстване може да намерите на електронната страница на бенефициента: www.so-oborishte.com