Във връзка с провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г., кметът на район “Оборище” кани партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 8 август 2016 г. на среща  за  определяне  състава на  секционните  избирателни  комисии,  която  ще  се  състои  на 15.02.2017 г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на район “Оборище”, бул. “Мадрид” № 1,  ет. 2.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Моля да уведомите районните си ръководства, в случай, че ще бъдете представлявани от техния състав.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции в преговорите трябва да носят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: Наименование на партията или коалицията, която прави предложението; броят на членовете на СИК, имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование и специалност; телефон за връзка на предложеното лице.
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 08.08.2016 г. или заверено копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията
  3. Пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

 

ВАСИЛ ЦОЛОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“