„ПОДМЯНА НА УЛИЧНИ КАНАЛИ И СЪПЪТСТВАЩИ ВОДОПРОВОДИ ПО УЛ. „КЕШАН“ (ПИ С ИД ПО КККР 68134.404.327, с дължина – 78 м) И УЛ. „ХРИСТО КОВАЧЕВ“ (ПИ 68134.404.328, с дължина –  58 м), КВ. ЦЕНТЪР,  КВ. 715-716-718, м. „ГГЦ“, ПО ПЛАНА НА гр. СОФИЯ, РАЙОН ОБОРИЩЕ СТОЛИЧНА ОБЩИНА.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Софийска вода“ АД;

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Галчев Инженеринг” ЕООД

ПОДМЯНА НА УЛИЧНИ КАНАЛИ И СЪПЪТСТВАЩИ ВОДОПРОВОДИ ПО УЛ. КЕШАН