ДО

„ИРИС-БВГ“ ЕООД
С УПРАВИТЕЛ
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ КАРШАЛЪКОВ

ДО
Г-ЖА АНИНА ЖИВКОВА ДИМОВА

ДО
Г-Н ПЕТКО ИВАНОВ МИХНЕВ

ДО
Г-ЖА НЕЛИ ГЕОРГИЕВА МИХНЕВА

ДО
„ВИТОША АВТО“ ООД
С УПРАВИТЕЛ
Г-Н НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ИВАНОВ

ДО
Г-Н ЖАК АДОЛФ НЕГЕР

ДО
Г-ЖА ЮЛИЯ ПЕТКОВА НЕГЕР

ДО
Г-Н  ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДО
Г-ЖА ТАТЯНА НОВКОВА ВАСИЛЕВА

ДО
Г-Н ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ

ДО
Г-ЖА КРАСИМИРА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание §4  от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Допълващо застрояване – подземен гараж“, находяща се в УПИ IV-10, кв. 8, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“.

Визата е на разположение за запознаване  в приемното време на район „Оборище”-сряда от 13.30ч. до 16.30ч. и  петък  от 9.30ч. до 12.30ч., етаж 4, стая № 8.

Визата може да бъде обжалвана по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд София-град.

 

ВАСИЛ ЦОЛОВ
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ОБОРИЩЕ”