Oткрита процедура за участие по /опростени правила/ по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи за ученици от 7-12 клас в сградата на  СМГ „Паисий Хилендарски”,  ул. „Искър” № 61,  район „Оборище”, Столична община”.

Обявление за обществена поръчка 677346

Решение за обществена поръчка 677344

Отговор на въпроси:

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения на участниците в открита процедура /по опростени правила/ с предмет:„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи за ученици от 7-12 клас в сградата на  СМГ „Паисий Хилендарски”,  ул. „Искър” № 61,  район „Оборище”, Столична община”,ще се състои на 02.09.2015 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Столична община – район „Оборище“, бул.“Мадрид“ №1, ет.2, заседателна зала.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

В съответствие с чл.69а, ал.3 от ЗОП в настоящото съобщение се публикуват резултатите от оценяването на офертите съгласно обявената методиката в документацията за участие по другите показатели за оценка, съдържащи се в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.