Документация за участие в открита процедура по /опростени правила/ по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на СМР и изпълнение на мерки съгласно Технически паспорт по части Архитектурна, Ел и ОвК  в сградата на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, ул. „Искър” №61, СО-район „Оборище”. 

Номер на решение  в АОП 672593

Номер на обявление 672596 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения на участниците ще се състои на 03.08.2015 г. (понеделник) от 11:00 часа в сградата на Столична община – район „Оборище“, бул.“Мадрид“ №1, ет.2, заседателна зала.
В съответствие с чл.69а, ал.3 от ЗОП в настоящото съобщение се публикуват и  резултатите от оценяването на офертите по другите показатели от методиката за оценка на оферти.