На основание чл.101 г, ал.4, изр. второ от Закона за обществените поръчки се публикува протокол, утвърден от кмета на СО-район „Оборище“ в качеството му на възложител, изготвен и предаден от комисията за провеждане на поръчката на възложителя на 27.08.2014г., за разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка за услуга с предмет: «Денонощна физическа невъоръжена охрана на площад «Бански» и минерални чешми «Сквера» на теритирията на СО-район „Оборище“, възлагана чрез публична покана по реда на Глава осма «А» от ЗОП.

ПРОТОКОЛ»