Оповестяване на Заповед № РА-55/30.01.2017 г.  по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София-град.

Жалбите се подават в район „Оборище” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София-град.


» Заповед № РА50-55 от 30.01.2017