На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обявяваме издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-65/13.05.2020 г. за строеж:

„Нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 kV , монтирана на мястото на съществуваща ЕКРУ в ПС „София Център“ 110/10 kV в сградата на Министерство на енергетиката, ул. „Триадица“ №8“,

р-н „Оборище“.

 

Разрешението за строеж да бъде съобщено на заинтересованите лица и е поставено на дата 18-05-2020 г. на табло за обяви на втори етаж – деловодство в общината – р-н „Оборище“ СО.

Приложенията към издаденото разрешение за строеж и одобрените проекти са на разположение за запознаване в сградата на направление „Архитектура и градоустройство” – СО, ул. „Сердика” № 5, етаж 2, стая 212.

Разрешението за строеж е обявено на ДНСК и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 

На основание чл. 215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред административен съд София Град чрез НАГ – СО в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

 

Приложение: – Копие от разрешение за строеж.

 

Копие от разрешение за строеж