Обявяване издадено от Н АГ разрешение за строеж № Б-11/01.02.2017 г. за обект:

„Външно електрозахранване с кабелни линии Н.Н. 1kv на търговски обект /клуб-ресторант/ на бул.“Княз Ал. Дондуков Корсаков“ №15, район „Оборище“

Разрешението за строеж (одобрените проекти) са на разположение за запознаване на заинтересовените в сгр ■ w a на Столична община на ул.“Сердика” № 5, стая 212. Разрешението за строеж е съобщено на органите на РО НСК, ЧЕЗ и СО.

На основание чл.149, ал.З от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законос образност прел Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

» РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ