Обявяване на Заповед № РОБ20-РД09- 227/22.12.2020г. на Главния архитект на СО р-н „Оборище“ за одобряване на проект:  Подробен устройствен план (ПУП) – Работен устройствен план (РУП) и силуети за УПИ VIII-25, кв. 8, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес ул. „Бачо Киро“ №17A, на основание на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, на заинтересованите лица по чл. 131, ал.1 и ал. 2, т. 1 и . 2 от ЗУТ.