ДО

ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

БУЛ. „ДОНДУКОВ“, № 135

ГР. СОФИЯ

            

                             

На вх.    № РОБ16-ВК08-266-[17]/13.03.2020 г.

 

 

ОТНОСНО: Обявяване на Заповед № РА50-165/06.03.2020г. за одобряване на ПУП – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-371 и УПИ VII-372а (ПИ с идентификатори 68134.404.262 и 68134.404.259 по КККР на район „Оборище“) с цел обединяването им в нов УПИ II-259,262 „за магазини и жил. строителство“ от кв. 739, м. „Зона Г-13“, Изменение на план за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) на нов УПИ II-259,262 „за магазини и жил. строителство“, кв. 739, м. „Зона Г-13“, с административен адрес: ул. „Чаталджа“ №72, ул. „Чаталджа“ №74. 

             

                                      

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Уведомяваме Ви, че в район „Оборище” е получена за обявяване Заповед № РА50-165/06.03.2020г. за одобряване на ПУП – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-371 и УПИ VII-372а (ПИ с идентификатори 68134.404.262 и 68134.404.259 по КККР на район „Оборище“) с цел обединяването им в нов УПИ II-259,262 „за магазини и жил. строителство“ от кв. 739, м. „Зона Г-13“, Изменение на план за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) на нов УПИ II-259,262 „за магазини и жил. строителство“, кв. 739, м. „Зона Г-13“.

Заповедта е на разположение за запознаване  в приемното време на район „Оборище”-сряда от 13.30ч. до 16.30ч. и  петък от 9.30ч. до 12.30ч., етаж 4, стая № 8.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ  заинтересуваните лица могат да направят възражения  по одобрената заповед в 14-дневен срок от получаването на това съобщение чрез район  „Оборище ” СО до НАГ – СО.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

КМЕТ НА СО-РАЙОН „ОБОРИЩЕ”