На основание чл. 149, ал. 1 о т ЗУТ, обявяваме издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-123/15.09.2021 г.

За строеж: „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 1 kV о т ТП „Сан Стефано 29″ в УПИ IV – за БНТ /ПИ с идентификатор по КККР 68134.106.127/ кВ.548, м „Зона А“ до ТП „Заимов 4″ в УПИ IV-10,26 3а офиси, магазини и подземни гаражи /ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.1013/ кв.536, м „ГГЦ Зона Г-12

част“, р-н „Средец“ и р-н „Оборище“ СО.

Разрешението за строеж е поставено на видно място в общината „табло обяви“ на втори етаж пред деловодство.

Разрешението за строеж е обявено на ДНСК и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

На основание чл. 215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред административен съд София-град, чрез НАГ – СО в 14-дневен срок от съобщаването му.

Разрешение за строеж № Б-123-15.09.2021 г.