Авария на магистрален топлопровод

Уважаеми съграждани, Поради авария на магистрален топлопровод се извършват  строително – монтажни работи на територията на район „Оборище“. Повече информация ще намерите в уведомлението на Топлофикация

Прочети повече

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020

ПОКАНА

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Глава пета, Раздел II от АПК Ви уведомяваме, че е одобрена схема за поставяне на преместваем обект – ретро трамвай – информационен център за нуждите на Столична община на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Екзарх Йосиф“, СО – район „Оборище“ Със схемата може да се запознаете в отдел УТКС на СО-район „Оборище“ в…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-145/22.02.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ IV-171 „за посолски нужди“ ( ПИ с идентификатор по КККР № 68134.406.171), кв. 535, м. „Център – Зона А-север“,…

Прочети повече

Провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. » ОБЯВА

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-129/13.02.2018 г. на Главния архитект на СО относно допълване на заповед № РД-09-50-865/02.11.2015 г. на Главния архитект на СО с разрешаване изработването на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ИПРЗ и…

Прочети повече

Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Разширение на сградата на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ на етап 1Б

Решение – качено на 21.02.-2018 г. Обявление – качено на 21.02.-2018 г. Документация – качено на 21.02.-2018 г. Техническа спецификация – качено на 21.02.-2018 г. _KSS_- Образец №8 – качено на 21.02.-2018 г. Образци на документи – качени на 21.02.-2018 г. Проект на договор – качен на 21.02.-2018 г. » Проекти по част геодезия и архитектура може да изтеглите от тук и тук  –…

Прочети повече