ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА в отдел „Устройство на територията, контрол по строителството“ в район „Оборище“

ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и…

Прочети повече

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

А. Илиев -1 А. Илиев-2 А. Монова – Минева А.Велкова А.Виячева А.Чукарова Б.Зарков-1 Б.Зарков-2 Б. Габрова -1 Б. Габрова -2 В.Минов В.Михалакиева В.Русинова В.Чиприянов Г.Маринова Д.Джуранова Д.Илиев Д.Милева Д.Павлова Е.Дамянова Е.Николова Е.Опърлакова Е.Стоянов Ж.Кръстева Ж.Млечкова И.Динчев И.Дочева И.Илиева И.Косев И.Найденова И.Петрина Й.Методиева-1 Й.Методиева-2 Й.Рашева К.Желева К.Изполджийска Л.Витанова Л.Дончев Л.Николова Л.Славева М. Дончева М.Берова М.Георгиева М.Забилева…

Прочети повече