Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-град за периода 30.11-04.12.2020

Община Оборище На 01.12.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч.  / –  Централна Гр. Част София Общ. Оборище:   Кракра  24 Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-град за периода 30.11-04.12.2020

Прочети повече

Обявявление за разрешение за строеж № Б – 18 от 26.11.2020 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“

На основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ, обявявам разрешение за строеж № Б – 18 от 26.11.2020 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Външни ВиК връзки на административна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІ-17, кв. 8, м. „ГГЦ Зона Г-14“, р-н „Оборище“ – СО, по плана на гр….

Прочети повече

Уведомление за СМР от ET „Пеев – Румен Пеев“ , за затваряне на улица БУНАЯ , от 07 до 16 -12-2020 г. , във връзка с изпълнение на проект за външно топлозахранване на жилищна сграда на улица БУНАЯ №14

Уведомление за СМР от ET Пеев – Румен Пеев за затваряне на улица БУНАЯ

Прочети повече

ПУП – ИПР кв. 153б

Мотивирано предложение за  подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) в териториален обхват: задънена улица от о.т. 147 до о.т. 148, УПИ IV-„за ЖС“ и УПИ III-64, кв. 153б, м. „Подуене – център“, район „Оборище“, СО

Прочети повече

Уведомление от „ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ“ ООД за затваряне на улица р-н Оборище, ул. „Силистра “ №10, от 17.11.2020 г. до 04.12.2020 г.

Уведомление от „ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ“ ООД за затваряне на улица р-н Оборище, ул. „Силистра “ №10, от 17.11.2020 г. до 04.12.2020 г. –по график, във връзка с предстоящи строително монтажни работи на обект: Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, находяща се в УПИ ІІ-61,183, кв. 584б, местност „Г-13-Юг“, СО -Район „Оборище „, ул. „Силистра “…

Прочети повече

Уведомление от „АРКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за затваряне на улица р-н Оборище, ул . ,Дунав“ № 25

Уведомление от „АРКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за затваряне на улица р-н Оборище, ул . ,Дунав“ № 25, на 27.11.2020 г. и 28.11.2020 г.; на 04.12.2020г. и 05.12 . 2020г.; и на 14.12.2020 г. и 15.12.2020 г. –по график, във връзка с предстоящи строително монтажни работи на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IV-10, кв. 516, м . „ГГЦ…

Прочети повече

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС COVID 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС COVID 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕЖИМ НА ЕС С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ/ОБИТАТЕЛИ, Във връзка със епидемиологичната обстановка на Република България, както и препоръките на Националния оперативен щаб по повод…

Прочети повече

Информация за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ и изискванията към дървесината, която се използва за битово отопление.

В изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2741/30.10.20 г. на Кмета на Столична община, във връзка с Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление,  в Приложение 1  можете да се запознаете с данните за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ , а в Приложение…

Прочети повече