Мотивирано предложение за  ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен проект (РУП) на УПИ I-20, УПИ II-12, УПИ III-19 и УПИ VII-97 – образуване на нови УПИ I-34 „за магазини и ЖС“, УПИ II-209 „за смесено предназначение“, УПИ III-209 „за ЖС“ и УПИ VII-34, 47 „за ЖС“, кв. 120в., м. „Подуене – център“, район „Оборище“.