В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-1391/04.12.2018 г. . на Кмета на Столична община, на основание чл.27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на  Столична община, чл.30, т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и § 3 от ПЗР към нея, чл.79 от Закона за местните данъци и такси, чл.44, ал.1, т.1 и т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местното самоуправление, за създаване на по-добра организация в търговската дейност по време на коледните и новогодишните празници и събиране на дължимите такси,

Н  А Р Е Ж Д А М :

1.Определям допълнителни места за търговия на открито по време на коледните и новогодишните празници, в периода от 10.12.2018 г. до 10.01.2019 г. ,  на площ не по-малко от 2 /два/ кв. м. , както следва:

1.1. За търговия с  коледни украшения, коледни сувенири,  сурвачки, картички,  цветя, дрян и  елхови клонки, разглобяеми пластмасови елхи  и други коледни подаръчни стоки:

а/ по  бул. „Янко Сакъзов” – южния тротоар,   от кръстовището с бул. „Васил Левски” до кръстовището с бул. „Евлоги Георгиев”;

б/ на бул. „Мадрид”-южния тротоар,  на ъгъла с бул. ”Евлоги Георгиев”;

в/ по ул. „Шипка” – северния тротоар, в частта от кръстовището с бул. Васил Левски” до кръстовището с ул. „Кракра”;

г/по бул. „ Дондуков” -южния тротоар,  в частта от кръстовището с бул. „Васил Левски” до кръстовището с ул. „Кракра”

д/ по бул. „Васил Левски”-  източен и западен тротоар в частта от кръстовището с ул. „Шипка” до бул. „Янко Сакъзов”

е/ по бул.  „Васил Левски”-западен тротоар,  в частта от кръстовището с бул. „Янко Сакъзов”  до кръстовището с бул. „Дондуков”

ж/по бул. „Мария Луиза”-източния тротоар, в частта от кръстовището с ул. „Екзарх Йосиф” до кръстовището с бул. „Сливница”

з/ на бул. „Сливница” -ъгъла с бул. „.Мария Луиза”/южния тротоар/

и/ на ъгъла на бул. „Мария Луиза” и ул.  „Екзарх Йосиф”-тротоара  пред градина „Банска” .

й/ по ул. „Екзарх Йосиф” –тротоара пред градина „Банска”

к/ на бул. „Евлоги Георгиев”-между бул. „Янко Сакъзов” и бул. „Мадрид”- северната страна на моста над Перловска река

л/на бул.  „Ситняково”   № 48, тротоара  пред МОЛ „Сердика център”.

м/ на ул. „Раковски“ между бул. „Дондуков “ и ул. „Искър“

н/ на ул. „Раковски“ между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Поп Богомил“

1.2.За търговия с елхи-дръвчета:

а/ на ул. „Екзарх Йосиф” /ъгъла с бул. „.Мария Луиза”-тротоара пред градина „Банска” – 1 място

б/ на ул. „Шипка”-северния тротоар в участъка от бул. „В. Левски” до ул.”Кракра”-1 място

в/ на ул. „Оборище” – югоизточния ъгъл с ул. „Черковна”  -1 място

г/ на ул. „.Раковски”-тротоара пред Храм „Света Параскева”-1 място

д/ на бул. „Васил Левски”-ъгъла с ул. „Искър” и ул. „Бели Искър”-1 място

и/ на бул. „Дондуков”-ъгъла  с ул. „Кракра” – 1 място

1.3 Коледен базар разрешен от 15.12.2018г. до 10.01.2019г.съгласно писмо № СОА18-ВК66-8617/2/ от23.11.2018г. на „Дирекция сигурност“ СО

 а/ на бул. „Евлоги Георгиев”-между бул. „Янко Сакъзов” и бул. „Мадрид”- южната страна на моста над Перловска река съгласно схема одобрена от Гл. архитект на град София /САГ18-АХ00-1155/1/ от 15.11.2018г.

  1. За определените допълнителни места за открито да се издават разрешения за ползване на място след заплащане на съответните такси по чл.30, т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община / НОАМТЦУПСО/. В разрешенията да се определя точната стокова специализация /картички, елхови украшения, елхи, сурвакници и т.н. и срокът, за който се издават,  при просрочване на разрешения период за ползване да се прилага разпоредбата на чл.36 от НОАМТЦУПСО.

3.Приемането на заявления за издаване на разрешения да започне на 10.12.2018 г.

Изпълнението на заповедта възлагам на отдел ИИИКРКТД. Настоящата заповед да се обяви на таблото за обяви в сградата на Район „Оборище”-бул. „Мадрид” № 1,  и в интернет-страницата на Район „Оборище”. Копие от заповедта да се изпрати в Столична община- Дирекция  „Икономика и търговска дейност” в срок до 10.12.2018 г.

ВАСИЛ ЦОЛОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

 Приложение: Koledni_podaruchni_stoki