П О К А Н А

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители за Народното събрание на Република България, насрочени за 11.07.2021г., кметът на район „Оборище“ кани парламентарно  представените партии и коалиции на среща  за  определяне  състава на  секционните  избирателни  комисии,  която  ще  се  състои  на 01.06.2021г. от 14:00 часа в заседателната зала на Район “Оборище” – СО, бул. “Мадрид” № 1,  ет. 2.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Моля да уведомите районните си ръководства, в случай, че ще бъдете представлявани от техния състав.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции в преговорите трябва да носят:

  1. Писмено предложение за състави на СИК, което съдържа: Наименование на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование и специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ,

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ (П)