КОНКУРС – СТОЛОВО И БЮФЕТНО ХРАНЕНЕ

Кметът на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-458/02.04.2019 г., допълнена със Заповед № СОА19-РД09-544/15.04.2019 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот – публична общинска…

Прочети повече

КОНКУРС – СТОЛОВО И БЮФЕТНО ХРАНЕНЕ

Кметът на СО – Район „Оборище“, в изпълнение на заповед № СОА19-РД09-320/07.03.2019 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене, в общо помещение с площ 388,00 кв.м., находящо се на етаж сутерен в сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164…

Прочети повече

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на Район „Оборище“, със специфично конкурсно условие, за извършване на медико-социална дейност в сграда на бул. „Ген. Д. Николаев“ № 26, гр. София

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на Район „Оборище“, със специфично конкурсно условие, за извършване на медико-социална дейност в сграда на бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, гр. София Обявление Съобщение за спиране на конкурс

Прочети повече

Публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, срок от 10 години на магазин/клуб/, находящ се на партерния етаж на сградата на ул. „Султан тепе“ № 18, със застроена площ от 132 м2“

Обявление

Прочети повече