Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “Началник отдел” на отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология“

ОБЯВЛЕНИЕ   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: www.so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители…

Прочети повече

Уведомление от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР на бул. Княз Ал. Дондуков №21

Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: бул. Княз Ал. Дондуков №21, 1000 София, Оборище – Тротоар   Реконструкцията ще бъде извършена в периода: 17.05.2021 г. 24.05.2021…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес ул. „Росица“ между ул. „Париж“ и ул.“ Дунав“, както и ул. „11-ти август“ между ул.“ Искър“ и ул. “ Стара планина“

Поради  авария на магистрален топлопровод на ул. „Росица“ между ул. „Париж“ и ул.“ Дунав“, както и ул. „11-ти август“ между ул.“ Искър“ и ул. “ Стара планина“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й . Началото на СМР е от 08.30 ч. на 11.05.2021 г. до 24.00 ч. на 16.05.2021 г. Необходимо…

Прочети повече

Уведомление от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР на бул. Княз Ал. Дондуков №99 и ул. Георги С. Раковски №117

Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. Георги С. Раковски №117, 1000 София, Оборище Реконструкцията ще бъде извършена в периода 11.05.2021 г. 18.05.2021 г., като всички…

Прочети повече

Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ХI-238

„Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ХI-238, (ПИ с идентификатор по КККР 68134.408.203), кв.138, м. „Подуене-център”;“

Прочети повече

Виза за инвестиционно проучване и проектиране на допълващо застрояване към обект: „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи“ в УПИ ХX-6

Виза за инвестиционно проучване и проектиране на допълващо застрояване към обект: „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи“ в УПИ ХX-6, (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.246, кв.23, м. „ГГЦ Зона Г-14”, СО-район „Оборище“

Прочети повече

РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМ ИЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

С Решение № 220  по Протокол № 32, т. 19 от 22.04.2021 г. Столичният общински съвет е приел условия и ред за временно освобождаване от задълженията за заплащане на наем или обезщетение  от лица-наематели и ползватели  на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на  или предоставени за управление на публични предприятия,…

Прочети повече

50 нуждаещи се от район „Оборище“ получават топъл обяд до 30 септември 2021

Въпреки отпадането и облекчаването на част от противоепидемичните мерки, въведени в страната с цел ограничаване разпространението на COVID-19, не е отпаднала потребността от закрила и подкрепа за най-уязвимите хора в обществото. С цел продължаване на подкрепата, свързана с осигуряване на топъл обяд, район „Оборище“ – СО сключи анекс за изменение на Договора за реализиране на…

Прочети повече

Уведомление от „Софийска вода“ ЕАД за аварийни СМР в район Оборище СО от 23 до 26-04-2021 г.

Уведомление  от „Софийска вода“ ЕАД за аварийни СМР в район Оборище СО от 23 до 26-04-2021 г. 23.4.2021-Grafik24_water_20210423203138 24.4.2021-Grafik24_kanalizaciq_20210424191339 25.4.2021-Grafik24_water_20210425150102 25.4.2021-Grafik24_water_20210425194638 26.4.2021-график 26.4.2021-Разрушени настилки от СВ_20210423_25

Прочети повече

Уведомление от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР на ул. Будапеща №11

Уведомление  от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР на ул. Будапеща №11. Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следният участък: ул. Будапеща №11. Реконструкцията ще бъде извършена в…

Прочети повече