Обява за процедура с предмет: Инженеринг, включващ: проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на съоръжения за покриване на открити стълбищни пространства на подлеза на кръстовището на бул. „Мадрид“ и бул. „Ситняково“ и подлеза на кръстовището на бул. „Ситняково“ и ул. „Оборище“ на територията на район „Оборище“ – СО.

ОБЯВА – 18.08.2017 г. Методика за оценяване и техническа спецификация – 18.08.2017 г. Образци – за публикуване – 18.08.2017 г. БЛАНКА на договор СМР инжинеринг – 18.08.2017 г. СХЕМА ПОДЛЕЗИ 1 – 18.08.2017 г. СХЕМА ПОДЛЕЗИ 2 – 18.08.2017 г. Обява за удължаване на срока за подаване на оферти  – 05.09.2017 г. ПРОТОКОЛ – 11.09.2017 г. РЕШЕНИЕ – 18.09.2017 г. Договор №РОБ17-ДГ56-90/28.09.2017

Прочети повече

Обява за избор на изпълнител за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Поддръжка и почистване на (градини и зелени) площи, разположени в междублоковите пространства на територията на район „Оборище“-СО

ОБЯВА – 27.07.2017 г. Образци – 27.07.2017 г. Договор – проект: 27.07.2017 г. ПРОТОКОЛ – 11.08.2017 г. РЕШЕНИЕ – 16.08.2017 г. ДОГОВОР – 05.09.2017 г.

Прочети повече

Обява за избор на изпълнител за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност с цел доказване на постигнати енергийни спестявания, изготвяне на проект за преустройство и реконструкция на част от сграда (бивша детска кухня) и изготвяне на проект за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на училищна сграда“, по обособени позиции.

» Обява – 21.07.2017 г. » Документация  – 21.07.2017 г. » Проект на договор №2 – 21.07.2017 г. » Проект на договор №1 – 21.07.2017 г. » Образци – 21.07.2017 г. Съобщение до участниците за отваряне на ценови оферти – 22.08.2017 г. ПРОТОКОЛ  – 31.08.2017 г. Решение – 07.09.2017 г. Договор №РОБ17-ДГ56-86_15-09-2017 Договор №РОБ17-ДГ56-88_26-09-2017      

Прочети повече

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“ по Националната програма за енергийна ефективност

» Документация – 14.07.2017 г. » Договор – 14.07.2017 г. » Образци – 14.07.2017 г. » Количествени сметки и проектна документация за обособени позициии 1 и 2 изтеглете по-долу: Позиция 1: ул. М. Дринов №26 – 14.07.2017 г. ул. Асен Златаров №3 – 14.07.2017 г. ул. Цар Симеон №38 – 14.07.2017 г. Позиция 2: ул. Оборище, бл 123 – 14.07.2017 г. ул. Стара…

Прочети повече

Обществена поръчка с предмет „Поддръжка и почистване на (градини и зелени) площи, разположени в междублоковите пространства на територията на район „Оборище“-СО

» Обява – 13.07.2017 г. Информация за публикувана обява – 13.07.2017 г. » Образци – 13.07.2017 г. » Проект на договор – 13.07.2017 г. » Ценово предложение – 13.07.2017 г. » Протокол от заседание на комисията 21.07.17 » Решение – 25.07.2017 г.

Прочети повече

Публично състезание по реда на глава двадесет и пета от закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на електрическа инсталация в сградата на1-во СУ „Пенчо Славейков“ по изготвен проект“, с адрес ул. „Стара планина“ № 11, район „Оборище“ – гр. София“

Решение – 16.06.2017 г. Обявление  – 16.06.2017 г. Документация  – 16.06.2017 г. Образци  – 16.06.2017 г. Проект на договор  – 16.06.2017 г. Отговор на постъпило запитване – 04.07.2017 г. протокол №1 – 21.07.2017 г. Съобщение до участниците за отваряне на ценови оферти – 28.07.2017 г. Протокол 2  – 01.08.2017 г. Протокол 3  – 04.08.2017 г. Решение №РОБ17-РД09-150/04.08.2017 г. Договор (28.08.2017) Допълнително споразумение за удължаване срока…

Прочети повече

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, от ЗОП (публикувана на 09.05.2017г.). Публикувана Регистъра на обществените поръчки в Агенция по обществени поръчки под номер 9064072 Предмет на поръчката: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“.

Обява – 09.05.2017 г. Техническа спецификация – 09.05.2017 г. Образци – 09.05.2017 г. Проект на договор – 09.05.2017 г. Приложение 1 – 09.05.2017 г. ПРОТОКОЛ – 02.06.2017 г. РЕШЕНИЕ – 14.06.2017 г. Договор РОБ17 – ДГ56 – 64/20.06.2017 г.

Прочети повече

Упражняване на строителен надзор по време на строителство във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“,СО

» Покана » Решение за откриване на процедура » Приложение към документацията Техническата документация: » свали от тук » Решение РОБ17-РД09-62 от 31.03.2017 » Протокол (31.03.2017) » Доклад (31.03.2017) Договор РОБ17 – ДГ56 – 58/06.06.2017 г. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор РОБ17 – ДГ56 – 58  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор № РОБ17-ДГ56-58 (2) от 13.06.2017 г. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към…

Прочети повече

Упражняване на инвеститорски контрол във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“,СО

» Покана Решение за откриване на процедура » Приложения към покана Техническа документация: » изтегли от тук » Решение №РОБ 17-РД09-64 от 03.04.2017 (04.04.2017) » Доклад (04.04.2017) » Протокол (04.04.2017) Обявление с изх. №  РОБ16-ВК08-1213-[81 ] от 19.04.2017 за прекратяване на процедура на договаряне без предварутелно обявление » Обявление за възложена поръчка (21.04.2017)

Прочети повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на СО- район „Оборище“, по обособени позиции

» Документация » Количествена сметка » Приложения, образци на документи Техническа документация свалете от » тук Решение за откриване на процедурата Обявление за поръчка » Протокол №1 (02.12.2016) » Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения (31.01.2017) » Протокол № 3 » Протокол № 2 » Доклад » Решение (24.02.2017) » Обявление за възложена поръчка…

Прочети повече