Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа – улични тротоарни настилки и пътни съоръжения и ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на р-н „Оборище“-СО по две обособени позиции. Обособена позиция №1: Текуща поддръжка на улична мрежа – улични тротоарни настилки и пътни съоръжения и обособена позиция №2: Ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на р-н „Оборище“-СО

Обява – качена на 16.04.2020г. Техническа спецификация – качена на 16.04.2020г. Методика на оценка – качена на 16.04.2020г. Техническо предложение – качено на 16.04.2020г. Ценово предложение – качено на 16.04.2020г. КСС – Приложение № 1. А ремонт улици – качено на 16.04.2020г. КСС – Приложение № 1.Б. междублокови пространства – качено на 16.04.2020г. Образци – качени на 16.04.2020г. Проект на договор – качен на…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район „Оборище“.

Обява – качена на 04.03.2020г. Информация за публикувана обява – качена на 04.03.2020г. Техническа спецификация – Приложение №1 – качена на 04.03.2020г. Критерий за възлагане и методика за оценка на офертите-Приложение №2 – качени на 04.03.2020г. Образци зелени площи – качени на 04.03.2020г. Договор – проект – качен на 04.03.2020г. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – качена на 17.03.2020г. Протокол от 17.03.2020 – качен на 17.03.2020г….

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“

Обява – качена на 02.09.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 02.09.2019 г. Колич.сметка – Приложение № 1 – качена на 02.09.2019 г. Техническа спецификация – Прил. № 2 – качена на 02.09.2019 г. Образци – качен на 02.09.2019 г. Проект на договор – качена на 02.09.2019 г. ПРОТОКОЛ – качен на 13.09.2019 г. Договор №РОБ19-ДГ56-57 – качен на 15.10.2019 г….

Прочети повече

„Монтаж на асансьорна уредба, ремонт на стълбищна клетка, зала и санитарен възел, с цел осигуряване на достъпна среда в съществуваща административна сграда на район „Оборище“ – Столична община, гр. София, пк 1505, бул. „Мадрид“ № 1, по проект „Красива България”

Обява – качена на 31.07.2019 г. Информация за качена обява – качена на 31.07.2019 г. Указания към участниците – качени на 31.07.2019 г. КСС оферта – качена на 31.07.2019 г. Договор за СМР- проект – качен на 31.07.2019 г. Образец №1-Адм. сведения за участника  – качен на 31.07.2019 г. Образец №2 – Декл. по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП  – качен на 31.07.2019 г….

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на район „Оборище“ – СО.

Обява – качена на 30.07.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 30.07.2019 г. Приложение №1 количествена сметка – каченo на 30.07.2019 г. Приложение №2 Техническа спецификация – Ремонт и обновяване Междублокови пространства – каченo на 30.07.2019 г. Образци – качени на 30.07.2019 г. Проект на договор – качен на 30.07.2019 г. Разяснение № 1 – качено на 06.08.2019 г. Протокол – качен на 12.08.2019…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява с предмет: Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“

Обява – качено на 17.07.2019 г. Информация за публикувана обява – качено на 17.07.2019 г. КС междубл.простр. – 2019 – качено на 17.07.2019 г. Образци – качено на 17.07.2019 г. Проект на договор – качено на 17.07.2019 г. ПРОТОКОЛ №1 – качен на 30.07.2019 г. Информация за удължаване на срока – качено на 30.07.2019 г. ПРОТОКОЛ №2 – качен на 05.08.2019 г. Договор – качен на 09.08.2019…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП, с предмет: „Текущи ремонти на тротоари и пътни настилки по уличната мрежа на територията на район „Оборище“ – Столична община“

Информация за публикувана обява – качена на 14.06.2019 г. Обява – качена на 14.06.2019 г. Приложение №2 -Техническа спецификация – Ремонт улици – тротоарни и улични настилки и други -06.2019 – качено на 14.06.2019 г. Приложение № 1 – качено на 14.06.2019 г. Образци – качени на 14.06.2019 г. Проект на договор – качен на 14.04.2019 г. Информация за публикувана обява…

Прочети повече

Обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 „Приказка без край“ – гр. София, ул. „Васил Друмев“ №34”

Обява – качена на 22.04.2019 г. Информация за публикуване на обява – качена на 22.04. 2019 г. Техническа-спецификация 191 ДГ – качена на 22.04. 2019 г. КС 191 ДГ покрив и ВиК – качена на 22.04. 2019 г. Приложение №1.1 Методика за оценка – качено на 22.04. 2019 г. Oбразци – качени на 22.04. 2019 г. Проект на договор ДГ 191 – качен на 22.04. 2019 г….

Прочети повече

Обществена поръчка процедурата с предмет: „Доставка и монтаж на мебели в сградата на „Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“, район „Оборище“, етап 1Б – гр. София“

Решение – качено на 04.03.2019 г. Обявление – качено на 04.03.2019 Документация мебели– качена на 04.03.2019 г. Образци на документи – качени на 04.03.2019 г. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА-1 АЕГ и 112 СОУ МЕБЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ- 04.03.2019 espd-request – качено на 04.03.2019 г. Проект на договор мебели – качен на 04.03.2019 г. Разяснение – качено на 19.03.2019 г. Разяснение – качено на 22.03.2019 г. Разяснение – качено на 28.03.2019 г….

Прочети повече

Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“

Обява – качена на 27.02.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 27.02.2019 г. Образци – качени на 27.02.2019 г. Проект на договор – качен на 27.02.2019 г. Протокол № 1 – качен на 15.03.2019 г. Протокол № 2 – качен на 29.03.2019 г. Договор – качен на 12.04.2019 г. Допълнително споразумение – качено на 11.07.2019 г.  

Прочети повече