УВЕДОМЛЕНИЕ от Айтауър Дивелопмент ЕАД във връзка с предстоящи строително монтажни работи на обект Външно електрозахранване – нова секционирана разпределителна уредба в София, Оборище

Съгласуване график за извършване на СМР за обект: Външно електрозахранване – нова секционирана разпределителна уредба СрН 10kV, нови трансформаторни постове 10/0,4kV, кабелни линии СрН 10kV и оборудване на излазни кабелни килии СрН 10kV в подстанции: „София Център“ (килия №28), „Хиподрума“ (килия №40) и „Средец“ (килия №11) за захранване на „Многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски…

Прочети повече

„ПОДМЯНА НА УЛИЧНИ КАНАЛИ И СЪПЪТСТВАЩИ ВОДОПРОВОДИ ПО УЛ. „КЕШАН“

„ПОДМЯНА НА УЛИЧНИ КАНАЛИ И СЪПЪТСТВАЩИ ВОДОПРОВОДИ ПО УЛ. „КЕШАН“ (ПИ С ИД ПО КККР 68134.404.327, с дължина – 78 м) И УЛ. „ХРИСТО КОВАЧЕВ“ (ПИ 68134.404.328, с дължина –  58 м), КВ. ЦЕНТЪР,  КВ. 715-716-718, м. „ГГЦ“, ПО ПЛАНА НА гр. СОФИЯ, РАЙОН ОБОРИЩЕ СТОЛИЧНА ОБЩИНА.“ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Софийска вода“ АД; ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Галчев Инженеринг” ЕООД…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА в отдел „Устройство на територията, контрол по строителството“ в район „Оборище“

ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и…

Прочети повече