Обявяване на Заповед № РОБ20-РД09-149/28.08.2020г. за одобряване на РУП на УПИ ХIV-2 с идентификатор 68134.403.124, кв. 528, м. „ГГЦ Зона Г-14“, с административен адрес: ул. „Чумерна“ № 22.

Обявяване на Заповед № РОБ20-РД09-149/28.08.2020г. за одобряване на РУП на УПИ ХIV-2 с идентификатор 68134.403.124, кв. 528, м. „ГГЦ Зона Г-14“, с административен адрес: ул. „Чумерна“ № 22.

Прочети повече

Проект за ПУП – Работен устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234 и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236) кв. 557, м. „Зона Г12“, с административни адреси: ул. „Велико Търновo“ № 26-28 и ул. „Велико Търново“ № 30, СО район „Оборище“

Прочети повече

Разрешаване изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на УПИ XVI-689, “за офиси и социален сервиз“, кв. 737, м. „ГГЦ Зона Г-13″, район „Оборище“, административен адрес: бул. „Александър Дондуков“ № 103.

Прочети повече

Разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) на УПИ I-473, кв. 740, м. „Зона Г-13 – юг“, район „Оборище“, административен адрес: ул. Тракия №54.

Прочети повече

Разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на УПИ XIX-126, кв. 11, м. „ГГЦ Зона Г-14″, район „Оборище“, административен адрес: ул. “ Георги Бенковски“ № 26

Прочети повече

Уведомление за издадено Разрешение за строеж № Б-119/09.09.2020 г. от Главен инженер на НАГ – СО

Уведомление за издадено Разрешение за строеж № Б-119/09.09.2020 г. от Главен инженер на НАГ – СО, за обект с административен адрес: „Външно топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда с ПИ 68134.403.72, УПИ VI-20, кв. 525, м. “Зона Г-14“, СО-район „Оборище“, гр. София, находящ се на ул. „Цар Симеон“ № 36 в район Оборище,…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ  На основание чл. 19, ал. 5 от НПОРИМДЕРДТСО, Ви съобщаваме за изпратена от главния архитект на Столична община схема за поставяне на празнична украса на територията на Столична община. Схемата е залепена на таблото в СО район „Оборище“.                        21.08.2020г.

Прочети повече

Проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ X-„за АТЦ“ – образуване на нов УПИ X-194 „за ЖС“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.194), кв. 559, м. „Зона Г-12“и Работен устройствен план (РУП) на нов УПИ X-194 „за ЖС“, кв. 559, м. „Зона Г-12“, с административен адрес: ул. „Оборище“ № 26-28-30, СО район „Оборище“, гр. София.

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ           за инвестиционно предложение   „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ №68134.406.171, гр. София, СО район „Оборище”, за снабдяване с вода за други цели (поливане на цветни и зелени площи УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Прочети повече

Провеждана процедура за обявяване на – ПУП – ИПРЗ на УПИ Х-1 и УПИ XI-2, образуване на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.365) и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“ (ПИ с идентификатор 68134.401.319) и РУП на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“, кв. 21, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“.

Провеждана процедура за обявяване на  – ПУП – ИПРЗ на  УПИ Х-1 и УПИ XI-2, образуване на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.365) и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“ (ПИ с идентификатор 68134.401.319) и РУП на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“, кв….

Прочети повече