ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ  На основание чл. 19, ал. 5 от НПОРИМДЕРДТСО, Ви съобщаваме за изпратена от главния архитект на Столична община схема за поставяне на празнична украса на територията на Столична община. Схемата е залепена на таблото в СО район „Оборище“.                        21.08.2020г.

Прочети повече

Проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ X-„за АТЦ“ – образуване на нов УПИ X-194 „за ЖС“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.194), кв. 559, м. „Зона Г-12“и Работен устройствен план (РУП) на нов УПИ X-194 „за ЖС“, кв. 559, м. „Зона Г-12“, с административен адрес: ул. „Оборище“ № 26-28-30, СО район „Оборище“, гр. София.

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ           за инвестиционно предложение   „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ №68134.406.171, гр. София, СО район „Оборище”, за снабдяване с вода за други цели (поливане на цветни и зелени площи УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Прочети повече

Провеждана процедура за обявяване на – ПУП – ИПРЗ на УПИ Х-1 и УПИ XI-2, образуване на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.365) и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“ (ПИ с идентификатор 68134.401.319) и РУП на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“, кв. 21, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“.

Провеждана процедура за обявяване на  – ПУП – ИПРЗ на  УПИ Х-1 и УПИ XI-2, образуване на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.365) и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“ (ПИ с идентификатор 68134.401.319) и РУП на нови УПИ X-365 „за общ. обсл.“ и УПИ XI-319 „за смесено предназначение“, кв….

Прочети повече

Проект за ПУП – Работен устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА АДРЕС: УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 26,  ГР. СОФИЯ     На вх. № РОБ20-ВК08-802/11.05.2020г.     ОТНОСНО: Проект за ПУП – Работен  устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234 и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236), кв. 557, м. „Зона Г-12“, с…

Прочети повече

Обявяване на Заповед № РА50-165-06.03.2020г. за одобряване на ПУП

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ БУЛ. „ДОНДУКОВ“, № 135 ГР. СОФИЯ                                            На вх.    № РОБ16-ВК08-266-[17]/13.03.2020 г.     ОТНОСНО: Обявяване на Заповед № РА50-165/06.03.2020г. за одобряване на ПУП – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-371 и УПИ VII-372а (ПИ с идентификатори 68134.404.262 и 68134.404.259 по КККР на район „Оборище“) с цел обединяването…

Прочети повече

Обявява издадена от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-65/13.05.2020 г.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обявяваме издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-65/13.05.2020 г. за строеж: „Нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 kV , монтирана на мястото на съществуваща ЕКРУ в ПС „София Център“ 110/10 kV в сградата на Министерство на енергетиката, ул. „Триадица“ №8“, р-н…

Прочети повече