УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ,  Ви съобщаваме, че е издадено Решение № 104/28.02.2019 г. на СОС, относно разрешаване изработването на проект за изменение общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“ – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“, одобряване на задание…

Прочети повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № Б-15/25.02.2019 г.

Уважаеми граждани, С писмо от НАГ – СО № САГ19-БД00-202-4/27.02.2019 г. ни уведомяват, че  от Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-15/25.02.2019 г.  за обект „Преоборудване на трафопост с нов трансформатор 800 кVА за захранване на укрепване и реконструкция на самостоятелни обекти в сграда № 1 в имот с идентифиратор 68134.402.82…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ /Обявяване на Заповед № РА50-126/18.02.2019 г. на Главния архитект на СО

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50126/18.02.2019 г. на Главния архитект на Столична община, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен проект (РУП) в обхвата на УПИ Х-8, кв. 515а, м….

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РОБ18-РД09-302/21.11.2018 г. на Гл. архитект на СО район „Оборище“ относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ ХII-10 и УПИ ХIII-11, кв. 515а, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес ул. „Чумерна“…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РОБ18-РД09-303/22.11.2018 г. на Гл. архитект на СО район „Оборище“ относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП-ИПРЗ и РУП за УПИ VI-20 „за офиси и магазини“, кв. 525, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес ул….

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА Р-Н „ОБОРИЩЕ“

На основание чл. 149  от ЗУТ, Ви съобщаваме, че за Строеж: „Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищна сграда в УПИ VII – 7,10, кв. 31, м. „ГГЦ Зона Г-14”, ул. „Бачо Киро“ № 57 и жилищна сграда с подземни гаражи и обслужващи обекти на I и II етаж в УПИ VII – 7,10, кв….

Прочети повече

Разрешение за строеж

Уважаеми граждани, От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-125/24.08.2018 г.  за обект „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1Кv на хранителен магазин в УПИ ІІ-5,  с индентификатор  68134.401.323.3.1 кв. 22, м. Зона Г-14, ул. „Г. С. Раковски“ № 60“, район „Оборище“ в Столична община. На основание чл. 149, ал. 6 от…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-615/13.08.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)  и Работен устройствен проект (РУП) за УПИ XX-625 и УПИ XXI-626 и УПИ…

Прочети повече