Обявяване на Заповед № РОБ21-РД09-8/12.01.2021г. на Главния архитект на СО-район „Оборище“ за допускане изработване на подробен устройствен план (ПУП) – ИПЗ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Обявяване на Заповед № РОБ21-РД09-8/12.01.2021г. на Главния архитект на СО-район „Оборище“ за допускане изработване на подробен устройствен план (ПУП) – ИПЗ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Прочети повече

ПУП – ИПР кв. 153б

Мотивирано предложение за  подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) в териториален обхват: задънена улица от о.т. 147 до о.т. 148, УПИ IV-„за ЖС“ и УПИ III-64, кв. 153б, м. „Подуене – център“, район „Оборище“, СО

Прочети повече

Мотивирано предложение за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен проект (РУП) на УПИ I-20, УПИ II-12, УПИ III-19 и УПИ VII-97

Мотивирано предложение за  ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен проект (РУП) на УПИ I-20, УПИ II-12, УПИ III-19 и УПИ VII-97 – образуване на нови УПИ I-34 „за магазини и ЖС“, УПИ II-209 „за смесено предназначение“, УПИ III-209 „за ЖС“ и УПИ VII-34, 47 „за ЖС“, кв. 120в.,…

Прочети повече

Издадена Заповед РОБ20-РД-09-189 от 29.10.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-14 от 21.10.2019 г.

Издадена Заповед РОБ20-РД-09-189 от 29.10.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-14 от 21.10.2019 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО и влязло в сила на 06.11.2019 г. за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищни сграда с…

Прочети повече