Съобщение относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Уважаеми съграждани, Временно се преустановява приема на документи от страна на СО – район „Оборище“ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съгласно писмо изх. № 03-01-256/13.04.2017г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Писмо изх. № 03-01-256/13.04.2017г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно…

Прочети повече

Обявление във връзка с получен проект за ПУП – РУП и ИПЗ с вх. № РОБ16-ВК08-507-[1] от 17.06.2016 г.

По реда на чл. 131 и чл. 215 ал. 4 от ЗУТ обявяваме проект за ПУП – Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ IV-476/ПИ с идентификатор по КККР № 68134.406.70/, кв. 740, м. „Зона Г-13-юг“, придружени от Заповед № РА50-346/15.06.2016 г на Главния архитект на СО. Съгласно чл. 129, ал….

Прочети повече

Процедура по премахване на растителност и в дворна част на етажна собственост

Процедурите по премахване на растителност в собствен имот и в двора на етажна собственост се провеждат при условията на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община съгласно чл. 48, ал. 3. За извършване на административната услуга се заплаща такса, която се  внася при представяне на искането. Съгласно НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ…

Прочети повече

Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване

Във връзка с постъпили запитвания предоставяме на вашето внимание законовите текстове по които следва да извършите санирането на фасадата и извършването на спешен ремонт на стена на кооперация собствениците. Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване.

Прочети повече