Програма „Зелена София”  е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености по чл. 466 от ЗУЕС, сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Програма „Зелена София“ има следните цели:

 • Да се подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост,
 • Да се осигурят условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи – общинска собственост на територията на Столична община;
 • Да бъдат създадени условия за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали с цел подобряване условията за живот и отдих;
 • Да се насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.
 • Да спомага за сближаване с практиката за развитието на столиците на страните- членки на Европейския съюз.

Бенефициенти на Програмата са:

 • Етажни собствености по чл. 466 от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС;
 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Размер на безвъзмездната помощ:

Допустимият, максимален размер на разходите, за които може да се кандидатства за финансиране по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в натура е, както следва:

 • за площ до 500 кв.м – до 2 000лв (с ДДС);
 • за площ от 501 до 1000 кв.м – до 3 000лв (с ДДС);
 • за площ от 1001 кв.м до 3000 кв.м -до 4 000лв (с ДДС);
 • за площ над 3000 кв.м – до 5 000лв (с Д ДС).

Процедурата за изпълнение на настоящата схема е процедура за директно безвъзмездно предоставяне на материали за изпълнение на проектите. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездната помощ е тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е посочен като конкретен бенефициент на помощта. Безвъзмездна финансова помощ в натура получават конкурентноспособни проекти, свързани с възстановяване и развитие на междублокови площи, прилежащи територии и локални зелени пространства /локални градини/ – общинска собственост; създаване на дълготрайни материални и нематериални активи в жилищните райони и населени места с цел подобряване условията за живот и отдих.

Ежегодно в район „Оборище“ Столична община се финансират проекти по Програма „Зелена София“, чиято основна цел е да се подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост. Към настоящия момент по Програмата са облагородени  следните обществени общински зелени площи:

 1. Зелена площ до ул. „Васил Друмев“ и ул. „Марица“;
 2. Междублоково пространство, разположено между ул. „ Проф. Асен Златаров“, ул. „Марин Дринов“ и бул. „Янко Сакъзов“;
 3. Междублокова зелена площ между ул. „Върбица“, бул. „Янко Сакъзов“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“;
 4. Обществена зелена площ, находяща се зад бул. „Мадрид“ и ул. „Черковна“;
 5. Градинка, разположена между бул. „Ситняково“, ул. „Гълъбец“ и ул. „Драговица“;
 6. Междублоково пространство, находящо се до ул. „Драговица“, ул. „Богдан“ и ул. „Русалка“;
 7. Детската градина и филиала към нея на адрес ул. „Велико Търново“ № 2 и № 4- ЦДГ № 100;
 8. Детската градина ОДЗ № 60 на адрес ул. „Васил Друмев“ № 34;
 9. Междублоково пространство до блок на ул. „Марагидик“ № 9.

През настоящата година са внесени в районната администрация три броя проекта, които ще бъдат оценени  и евентуално класирани за финансиране през 2016 година.