Издадена Заповед РОБ20-РД-09-189 от 29.10.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-14 от 21.10.2019 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО и влязло в сила на 06.11.2019 г. за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищни сграда с подземен паркинг и амбулатория за ИППМП – ДЕНТАЛНА, гр. София, ул. „Буная“ №14 в район „Оборище“ СО, УПИ VII -132, кв. 153, м. „Подуяне – Център“.

Приложени файлове: съобщение, заповед и разрешение за строеж.

PC№Б-14_21.10.2019-Clean&scan

До Мугапо и Ко-ЗАПОВЕД-03-Clean&scan

До Мугапо и Ко-Съобщение-01