СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина”.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

Дата: 25.03.2019 г.

РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

 

ОБЯВА

 до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.).

„Метрополитен” ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис І” №121, телефон:02/921 20 21,

Факс: 02/987 22 44, e-mail: metro@metropolitan.bg

           

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционното предложение за:

„Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина”.

Характеристика на инвестиционното предложение.

 С Решение №104, по протокол 71/28.02.2019г. СОС разрешава:

да се изработи проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) част: „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт” за Разклонение на „Трети метродиаметър” на „Софийски метрополитен” към квартал Слатина в обхват: от Военна академия „Г. С. Раковски” по ул. „Гео Милев”, бул. „Асен Йорданов”, през МФСЗ „Арена Армеец София”, бул. „Цариградско шосе” – ж.к. „Младост І” – ул. „Димитър Моллов” и ул. „Иерусалим” срещу пътния възел на бул. „Цариградско шосе” с ул. „Проф. Петър Мутафчиев”, без да се изменя преобладаващото предназначение на териториите в съответствие с одобреното задание и нормативни изисквания.

Основната цел на инвестиционното предложение, съгласно Генералната схема за развитие на линиите на Метрополитена, е да се свържат влезлите в експлоатация І-ви и ІІ-ри метродиаметри и изграждащия се ІІІ-ти метродиаметър с отклонение към кв. „Слатина”, нов участък подземно трасе и 6 МС.

Ситуационно метроучастъка ще се разположи на територията на г. София – в строителните граници на населеното място. Преминава по границите между райони „Средец” и „Оборище” и продължава през райони „Слатина” и „Младост І”. Предвидено е подземно трасе с дължина 5700м. и 6 метростанции.

Характерът на инвестиционното предложение, проектиране и изграждане е ново. Идейният проект за отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина” е изработен на основание Договор №112/27.06.2018г. между „Метрополитен” ЕАД и „Свеко Енергопроект” АД.

В идейния проект са представени чертежи на трасе и профил на МС и трасировъчен план в съответствие с ПУП. В част ИП – трасировъчен план е онагледено местоположението на новопроектираните метростанции, съоръжения и трасе.

Имотът е публична общинска собственост с обща площ 70 604 м. кв.

Предвидено е да започне строителство на обекта през 2020г.

 Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение №2 от ЗООС (доп., бр. 81 от 14.10.2016г., в сила ат 14.10.2016г., изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017г.) т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения, подточка и трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или главно пътници.

 Общият изглед на терена /снимка от Google Earth/ с местоположението при сегашно състояние на отредената площадка е представен към информацията по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Копия от информацията със съответните приложения са предоставени на Столична община и райони: „Оборище”, „Слатина” и „Младост”.

Компетентен орган за произнасяне с решение за или становище за преценка необходимостта от ОВОС във връзка с настоящото уведомление за ИП, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗООС е Министъра на МОСВ.

По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Компетентен орган за произнасяне с решение е Министъра на МОСВ.

 С въвеждане в експлоатация на Инвестиционното предложение, очакваната превозна способност на участъка е 48 000 пътника/ден.

Реализирането на ИП ще доведе до намаляване натоварения автомобилен трафик в Столицата. От транспортния метрокомфорт ще се ползват не само живеeщите в тези райони но и всички жители на Столицата.

За контакти: инж. Стефан Дерменджиев – началник управление „Инвестиционна дейност”

 Телефони за връзка: 02/921 20 21; 02/921 20 22.

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица – срок 14 дни от публикуване на обявата в Интернет страница на „Метрополитен” ЕАД и Столична община.

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.