На 13.12.2017 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване на движението на МПС по ул. „Султан тепе“ в участъка от ул. „Проф. Джовани Горини“ до бул. „Евл. и Хр. Георгиеви“ от 18.12.2017 г.  до 05.01.2018 г.,  и временно спиране движението на МПС по ул. „Проф. Джовани Горини в участъка от ул. „Султан тепе“ до ул. „Оборище“ във връзка със строителството на „Изместване на топлопровод, преминаващ през УПИ І – 129 ОУ и  164 ГПИЕ, захранващ сграда на СО на ул. „Оборище“ № 44 за изкопни и възстановителни работи в периода от 23.12.2017 г.  до 05.01.2018 г., съгласно одобрен проект за ВОБД.