На 07 септември 2017 г. в сградата на район „Оборище“ (Информационния център по проект „Достоен живот и равенство в общността“ ) се проведе заключителна конференция във връзка с успешното реализиране и приключване на  договор № BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот“  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
На събитието присъстваха предимно лицата предоставяли интегрираните услуги, представители от администрацията на район „Оборище“ и др.

Координатора  на проекта г-жа Ирина Данева представи изпълнението на дейностите по проекта, заложените индикатори и постигнатите резултати.