» Документация

» Приложения образци на документи

» ОБЯВА

Протокол от 26.10.2016 г.

Обособена позиция 5 „Съставяне на технически паспорт на Административна сграда на р-н Оборище – СО с адрес бул. „Мадрид“ №1, гр. София“ в процедура с предмет: “Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефект-ивност с цел док-азване на постигнати енергийни спестявания след изпълнени мерки и обследване на енергийна ефек-тивност за акт-уализиране на енергийно обследване“:

» Договор №РОБ16-ДГ55-7 от 01.11.2016

» Договор №РОБ16-ДГ55-8 от 01.11.2016

» Договор №РОБ16-ДГ55-9 от 01.11.2016

» Договор №РОБ16-ДГ55-10 от 01.11.2016

» Договор №РОБ16-ДГ55-11 от 01.11.2016

» Договор №РОБ16-ДГ55-12 от 01.11.2016

» Договор №РОБ16-ДГ55-13 от 03.11.2016

» Договор №РОБ16-ДГ55-14 от 03.11.2016

» Допълнително споразумение №РОБ16-ДГ55-9(1) от 14.12.2016 г.

» Допълнително споразумение №РОБ16-ДГ55-10(1) от 14.12.2016 г.

» Допълнително споразумение №РОБ16-ДГ55-11(1) от 14.12.2016 г.

» Допълнително споразумение №РОБ16-ДГ55-12(1) от 14.12.2016 г.

(Договорите са публикувани на 21.12.2016 г.)