Стартира  втори прием на документи за кандидатстване по проект BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „ ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАВЕНСТВО В ОБЩНОСТТА по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Документи  за кандидатстване ще се подават от 18. 04 до 29.04. 2016 в деловодството на район „Оборище“, СО.

Заявления за попълване може да изтеглите и  от тук:

заявлeние за кандидати – личен асистент

заявление за ползване на услугата

Целите на проекта са подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на комплексни социални услуги според специфичните потребности на лицата.

Специфични цели:
1. Преодоляване на социалната изолация и зависимости на хората с увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
2. Утвърждаване предоставянето на социални услуги в домашна среда на територията на район „Оборище“, СО.

За допълнителна информация:

Албена Цанова ( ръководител на проект) – тел.: 0889 907 881

Ирина Данева (координатор проект) –  тел.: 0884 055 382