ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на „Многофамилна жилищна сграда“  в УПИ II-43,44,45 за ЖС, (ПИ с идентификатори по КККР 68134.403.43, 68134.403.44 и 68134.403.45),  кв.710,  м. „ГГЦ – „Зона Г-14”, издадена на основание чл. 140, ал.2 и ал. 7 от ЗУТ при спазване на чл.19, ал.4 от ЗУЗСО, чл. 43 от ЗУТ.

Виза Скан Димитър Горов 1-3-5