„Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ХI-238, (ПИ с идентификатор по КККР 68134.408.203), кв.138, м. „Подуене-център”;“