ДО

ХЕЛЕН ЛОНДОН

УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 78

ГР. СОФИЯ

ДО

ШИРА ЛЕВИ

УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 78

ГР. СОФИЯ

 ДО

ХЕЛИ ЛЕВИ

УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 78

ГР. СОФИЯ

На вх. № РОБ19-ВК08-458/06.03.2019г.

ОТНОСНО: Виза за инвестиционно проектиране на обект – 1 брой асансьорна уредба – съоръжение към съществуваща сграда с идентификатор по КККР 68134.401.58.1 за осигуряване на достъпна среда, находяща се в УПИ XV-20, кв. 30, м. „Зона Г-14“, СО район „Оборище“, с административен адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 78, гр. София.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание §4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена виза за инвестиционно проектиране на обект – 1 брой асансьорна уредба – съоръжение към съществуваща сграда с идентификатор по КККР 68134.401.58.1 за осигуряване на достъпна среда, находяща се в УПИ XV-20, кв. 30, м. „Зона Г-14“, СО район „Оборище“, с административен адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 78, гр. София.

Визата е на разположение за запознаване в приемното време на СО район „Оборище”- сряда от 13.30ч. до 16.30ч. и петък от 9.30ч. до 12.30ч., етаж 4, стая № 8.

Визата може да бъде обжалвана по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд София-град чрез СО район „Оборище“.

ВАСИЛ ЦОЛОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ – СО

/п/

Виза за инвестиционно проектиране с административен адрес: гр. София, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №78