С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“ В ДЕЙНОСТ 122 ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ С решение от 06.03.2019 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-240…

Прочети повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № Б-15/25.02.2019 г.

Уважаеми граждани, С писмо от НАГ – СО № САГ19-БД00-202-4/27.02.2019 г. ни уведомяват, че  от Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-15/25.02.2019 г.  за обект „Преоборудване на трафопост с нов трансформатор 800 кVА за захранване на…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ № 38

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция за многофамилна жилищна…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ /Обявяване на Заповед № РА50-126/18.02.2019 г. на Главния архитект на СО

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50126/18.02.2019 г. на Главния архитект на Столична община, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ № 37

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: М17-І-4 „Изграждане на нов разпределителен топлопровод от…

Прочети повече