Уважаеми съграждани, 

Във връзка с крайния срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес ( чл. 36, ал.1 от ИК) и подаване на заявления и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК), Ви уведомяваме, че отдел „АИОГРАОД“ на район „Оборище“ – СО , ще работи на 20.03. и 21.03.2021 г., и на 27.03.2021 г.-28.03.2021 г. с работно време от 8,30 ч. до 17.00 часа.

  1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК) – Приложение № 14-НС. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, с електронно заявление със същото съдържание, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез интернет страницата на Столична община

Срок: до 17:00 часа на 20.03.2021 г.

Срок: до 17:00 часа на 29.03.2021 г.

  1. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал.1, 2, 3 и 4 и чл.114 от ИК) – Приложение № 18-НС. Удостоверението се издава от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Заявлението се подава на място в районната администрация;

Срок: до 17:00 часа на 20.03.2021 г.

  1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл.36,ал.1от ИК)– Приложение № 12-НС. Заявлението се подава на място в районната администрация, чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;

Срок: до 17:00 часа на 20.03.2021 г.