Уважаеми избиратели,

Право да заявяват подвижна избирателна кутия, обслужваща лица поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители за Народно събрание – 2021 г. имат избирателите, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на Столична община и са карантинирани/изолирани на този адрес. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на Столична община/кметовете на райони на Столична община в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявленията се подават по един от следните начини:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 – НС към Решение № 2159-НС/02 март 2021 г.:

подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/съответната районна администрация по постоянен/настоящ адрес;

изпратено по факс: 02 988 56 97;

изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община;

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

  1. По електронен път чрез подаване на заявление:

чрез Портала на Столична община  https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori2019/index  чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП EvroTrust или облачен КЕП B-Trust или чрез е-Автентикация, ПИК на НАП или  чрез електронна поща и парола.

на електронна поща covid.psik@sofia.bg