До Г-Н ВАСИЛ ЦОЛОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ – СО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Искам да изкажа благодарност на служителите от община „Оборище“, находяща се на бул. „Мадрид“ № 1, гр. София, във връзка с извършване на административни процедури, свързани със съгласуване, одобряване и стартиране изпълнението на СМР за инженерингов преект: „Основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на каменния корниз на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

  • На 20.02.2019 г. бе обявено от СО – район „Оборище“ издаването на разрешение за строеж от гл. архитект на СО арх. Здравко Здравков и започна да тече 14 дневния срок за обжалване. Внесени бяха за съгласуване проектите по ПБЗ (План по безопасност и здраве) и ПУСО (Проект за управление на строителните отпадъци);
  • Издадено бе Направление за транспортиране на строителните отпадъци (СО);
  • Подписан бе Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка на 21.03.2019 г.

 

Законовите процедури протекоха бързо, с професионалните и компетентни действия на екипа служители от общината. Изказвам персонална благодарност на:

  • арх. Боряна Стефанова – Главен архитект;
  • арх. Елена Опърлакова – Главен експерт „Устройство на тариторията“;
  • инж. Витан Влахов – Главен инженер;
  • инж. Николай Биров – Главен експерт „Кадастър и регулация“;
  • Снежана Недкова – Главен специалист „Деловодство“.

 

С уважение:

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА

Директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Метоздий“

16.04.2019 г.

гр. София

Благодарствено писмо НБ „Св. Св. Кирил и Методий