Уважаеми граждани, районната администрацията на район „Оборище“, СО обслужва физически и юридически лица.

» Харта на клиента

 

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен експерт „ОМП, защита при бедствия и класифицирана информация“ Валентин Минов 815 76 50 v.minov@so-oborishte.com
Секретар на „Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“  Диана Славкова  815 76 35 d.slavkova@so-oborishte.com
Главен архитект Боряна Стефанова 815 76 49 b.stefanova@so-oborishte.com
Финансов контрольор Светослав Козаров 815 76 38 s.kozarov@so-oborishte.com

Финансово счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет

длъжност/дейност  име/фамилия   телефон  e-mail
Началник-отдел Людмила Николова 815 76 19 l.nikolova@so-oborishte.com
Старши счетоводител 815 76 40
Старши счетоводител Севдалина Шушкова 815 76 40 s.shushkova@so-oborishte.com
Главен експерт „Бюджет“ Кръстанка Цачева 815 76 27 k.tsacheva@so-oborishte.com
Старши счетоводител Людмила Славева 815 76 37 l.slaveva@so-oborishte.com
Главен експерт „Човешки ресурси“ Красимирка Изполджийска 815 76 17 k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com
Главен специалист – касиер Петранка Велева 815 76 20 p.veleva@so-oborishte.com
Старши счетоводител Ирина Петрина 815 76 37 i.petrina@so-oborishte.com
Главен специалист Надя Гълъбова 815 76 17 n.galabova@so-oborishte.com
Старши експерт  „Касиер“ Валeнтина Михалакиева 815 76 59 v.mihalakieva@so-oborishte.com
Техн. сътрудник – домакин Георги Бангиев 815 76 30 g.bangiev@so-oborishte.com

Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол на строителството

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Анна Виячева 815 76 28 a.viyacheva@so-oborishte.com
Главен експерт „Устройство на територията“ Теодора Тонева 815 76 23 t.toneva@so-oborishte.com
Главен експерт „Устройство на територията“ Елена Опърлакова 815 76 43 e.oparlakova@so-oborishte.com
Главен експерт „Устройство на територията“ Владимир Колев 815 76 43 v.kolev@so-oborishte.com
Главен експерт  „Кадастър и регулация“ Николай Биров 815 76 22 n.birov@so-oborishte.com
Главен експерт „Контрол по строителството“ Живка Млечкова 815 76 46 zh.mlechkova@so-oborishte.com
Старши експерт  „Контрол по строителството“ Албена Чукарова 815 76 46 a.chukarova@so-oborishte.com
Главен експерт „Контрол по строителството“ Анна Виячева 815 76 46 a.viyacheva@so-oborishte.com
Главен експерт „Контрол по строителството“ Цветелина Младенова 815 76 46 ts.mladenova@so-oborishte.com
Главен специалист Мариана Стоянова 815 76 22 m.stoyanova@so-oborishte.com
Главен специалист Тодорка Дренска 815 76 45 t.drenska@so-oborishte.com
Главен експерт „Контрол по строителството“ Ана Минева 815 76 46 a.mineva@so-oborishte.com

Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, екология

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Филип Фиков 815 76 26 f.fikov@rayon-oborishte.bg
Главен инженер Марк Кашеров 815 76 53 m.kasherov@so-oborishte.com   
Главен експерт „Строителство“ Владимир Чиприянов 815 76 53 v.chipriyanov@so-oborishte.com
Главен експерт „Строителство“ Светлозар Толев 815 76 18 s.tolev@so-oborishte.com
Главен експерт Огняна Георева 815 76 48 o.georeva@so-oborishte.com
Главен специалист Тодорка Янкова 815 76 48 t.yankova@so-oborishte.com
Главен експерт „Екология“ Елена Николова 815 76 47 e.nikolova@so-oborishte.com
Главен експерт „Екология“ Десислава Колева 815 76 47 d.koleva@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Екология“ Асен Илиев 815 76 47 a.iliev@so-oborishte.com
Главен експерт „Строителство“ Валентин Терзиев 815 76 18 v.terziev@rayon-oborishte.bg

Управление на общинската собственост и жилищния фонд

длъжност/дейност

име/фамилия телефон

e-mail

Началник-отдел Йоанна Рашева 815 76 44 y.rasheva@rayon-oborishte.bg
Главен експерт Лидия Витанова 815 76 44 l.vitanova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт Габриела Маринова 815 76 63 g.marinova@so-oborishte.com
Главен експерт Йорданка Методиева 815 76 31 y.metodieva@rayon-oborishte.bg
 Главен експерт  Румен Апотолев 815 76 63 r.apotolev@rayon-oborishte.bg

Регистрация и контрол на търговската дейност

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник отдел Ивелин Косев 815 76 52 i.kosev@so-oborishte.com
Главен експерт 815 76 54
Главен експерт Йордан Янков 815 76 54 y.yankov@so-oborishte.com
Главен експерт 815 76 54
Главен експерт Борислав Зарков 815 76 54 b.zarkov@so-oborishte.com
Главен експерт

Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Галина Делчева 815 76 39 g.delcheva@so-oborishte.com
Старши юрисконсулт Мария Дончева 815 76 36 m.doncheva@so-oborishte.com
Старши юрисконсулт Стефан Владков 815 76 36 s.vladkov@so-oborishte.com
Старши юрисконсулт Ирена Петкова 815 76 36 i.petkova@so-oborishte.com
Главен експерт „Образование и култура“ Диана Джуранова 815 76 56 d.dzhuranova@so-oborishte.com
Главен експерт Елена Дамянова 815 76 56 e.damyanova@so-oborishte.com
Главен експерт Савина Пейчева 815 76 41 s.peycheva@so-oborishte.com
Старши експерт Илона Илиева 815 76 41 i.ilieva@so-oborishte.com
Старши експерт Ирина Люцканова 815 76 41 i.lyutskanova@so-oborishte.com

 

 

Административно информационно обслужване, ГРАО, дигитализация

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Светлана Стойкова 815 76 33 s.stoykova@rayon-oborishte.bg

ЕСГРАОН

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен специалист Миглена Берова 815 76 29 m.berova@so-oborishte.com
Главен специалист Валентина Русинова 815 76 32 v.rusinova@so-oborishte.com
Главен специалист Кристина Желева 815 76 29 k.zheleva@so-oborishte.com
Главен специалист Невена Ценева 815 76 32 n.tseneva@so-oborishte.com

ДЕЛОВОДСТВО

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен експерт Светлана Стоянова 815 76 58 s.stoyanova@rayon-oborishte.bg
Главен eксперт Нина Бонева 815 76 25 n.boneva@so-oborishte.com
Главен експерт Веселина Лилова 815 76 58 v.lilova@rayon-oborishte.bg
Главен специалист Силвия Желязкова 815 76 25 s.zhelyazkova@so-oborishte.com
Главен eксперт Магдалена Георгиева 815 76 25 m.georgieva@rayon-oborishte.bg
Техник ПУ Пламен Петков 815 76 50 p.petkov@so-oborishte.com
Системен администратор Георги Петров 815 76 16 g.petrov@rayon-oborishte.bg