Уважаеми граждани, районната администрацията на район „Оборище“, СО обслужва физически и юридически лица.

» Харта на клиента

 

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен експерт „ОМП, защита при бедствия и класифицирана информация“ Валентин Минов 815 76 50 v.minov@so-oborishte.com
Секретар на „Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“  Диана Славкова  815 76 52  d.slavkova@so-oborishte.com
Главен архитект Боряна Стефанова 815 76 49 b.stefanova@so-oborishte.com
Финансов контрольор Михаил Йолов 815 76 38 m.yolov@so-oborishte.com

Финансово-счетоводни дейности и бюджет

длъжност/дейност  име/фамилия   телефон  e-mail
Началник-отдел Людмила Николова 815 76 19 l.nikolova@so-oborishte.com
Старши счетоводител Светла Йонинова 815 76 40 s.yoninova@so-oborishte.com
Старши счетоводител Севдалина Шушкова 815 76 40 s.shushkova@so-oborishte.com
Главен експерт „Бюджет“ Кръстанка Цачева 815 76 27 k.tsacheva@so-oborishte.com
Старши счетоводител Людмила Славева 815 76 37 l.slaveva@so-oborishte.com
Младши експерт Ася Добрева 815 76 52 a.dobreva@so-oborishte.com
Главен специалист – касиер Петранка Велева 815 76 20 p.veleva@so-oborishte.com
Главен специалист Ирина Петрина 815 76 37 i.petrina@so-oborishte.com
Старши счетоводител Илона Илиева 815 76 41 i.ilieva@so-oborishte.com
Главен специалист  „Събиране на такси“ Валeнтина Михалакиева 815 76 59 v.mihalakieva@so-oborishte.com
Техн. сътрудник – домакин Георги Бангиев 815 76 30 g.bangiev@so-oborishte.com

Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол на строителството

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail

 

Началник-отдел Дениза Павлова 815 76 28 d.pavlova@so-oborishte.com
Главен експерт „Устройство на територията“ Теодора Тонева 815 76 23 t.toneva@so-oborishte.com
Главен експерт „Устройство на територията“ Елена Опърлакова 815 76 43 e.oparlakova@so-oborishte.com
Главен експерт „Устройство на територията“ Полина Димитрова 815 76 43 p.dimitrova@so-oborishte.com
Главен експерт  „Кадастър и регулация“ Николай Биров 815 76 22 n.birov@so-oborishte.com
Главен експерт „Контрол по строителството“ Живка Млечкова 815 76 46 zh.mlechkova@so-oborishte.com
Старши експерт  „Контрол по строителството“ Албена Чукарова 815 76 46 a.chukarova@so-oborishte.com
Главен експерт „Контрол по строителството“ Анна Виячева 815 76 46 a.viyacheva@so-oborishte.com
Главен експерт „Контрол по строителството“ Цветелина Младенова 815 76 46 ts.mladenova@so-oborishte.com
Главен специалист Мариана Стоянова 815 76 22 m.stoyanova@so-oborishte.com  
Главен специалист Тодорка Дренска 815 76 45 t.drenska@so-oborishte.com

Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Людмил Дончев 815 76 26 l.donchev@so-oborishte.com
Главен инженер Марк Кашеров 815 76 53 m.kasherov@so-oborishte.com   
Главен експерт „Строителство“ Владимир Чиприянов 815 76 53 v.chipriyanov@so-oborishte.com
Главен експерт „Строителство“ Димитър Илиев
815 76 18
d.iliev@so-oborishte.com
Главен експерт Николай Ковачев 815 76 54 n.kovachev@so-oborishte.com
Главен експерт Ивелин Косев 815 76 54 i.kosev@so-oborishte.com
Главен експерт Ирина Дочева 815 76 54 i.docheva@so-oborishte.com
Главен експерт Симона Василева 815 76 54 s.vasileva@so-oborishte.com
Главен специалист Огняна Георева
815 76 48
o.georeva@so-oborishte.com 
Главен експерт Анна Велкова 815 76 48 a.velkova@so-oborishte.com
Главен експерт Елена Николова 815 76 47 e.nikolova@so-oborishte.com
Главен експерт Петя Иванова 815 76 47 p.ivanova@so-oborishte.com
Главен експерт Асен Илиев 815 76 47 a.iliev@so-oborishte.com

Управление на общинската собственост и жилищния фонд

длъжност/дейност

име/фамилия телефон

e-mail

Началник-отдел Йоанна Рашева 815 76 44 y.rasheva@so-oborishte.com
Главен експерт Лидия Витанова 815 76 44 l.vitanova@so-oborishte.com
Главен експерт Габриела Маринова 815 76 63 g.marinova@so-oborishte.com
Старши експерт Светослав Козаров 815 76 31 s.kozarov@so-oborishte.com
Главен специалист Валя Трулева 815 76 31 v.truleva@so-oborishte.com

Човешки ресурси, образование и социални дейности

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Красимирка Изполджийска 815 76 17 k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com
Младши експерт

„Човешки ресурси“

Мария Забилева 815 76 35 m.zabileva@so-oborishte.com
Главен експерт „Образование и култура“ Диана Джуранова 815 76 52 d.dzhuranova@so-oborishte.com
Главен експерт Елена Дамянова 815 76 56 e.damyanova@so-oborishte.com
Старши експерт Мирослава Младенова  815 76 56 m.mladenova@so-oborishte.com

 Административно, информационно и правно -нормативно обслужване, европейски проекти и иновации

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Светлана Стойкова 815 76 33 s.stoykova@so-oborishte.com
Главен юрисконсулт Десислава Милева 815 76 39 d.mileva@so-oborishte.com
Старши юрисконсулт Бояна Габрова 815 76 36 b.gabrova@so-oborishte.com
Старши юрисконсулт Женя Кръстева 815 76 36 zh.krasteva@so-oborishte.com
Старши юрисконсулт Мария Дончева  815 76 36 m.doncheva@so-oborishte.com

ЕСГРАОН

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен специалист Магдалена Георгиева 815 76 32 m.georgieva@so-oborishte.com
Главен специалист Валентина Русинова 815 76 32 v.rusinova@so-oborishte.com
Главен специалист Кристина Желева 815 76 32
k.zheleva@so-oborishte.com 
Главен специалист Невена Ценева 815 76 32
n.tseneva@so-oborishte.com

ДЕЛОВОДСТВО

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен експерт Светлана Стоянова 815 76 58 s.stoyanova@so-oborishte.com
Главен eксперт Нина Бонева 815 76 25 n.boneva@so-oborishte.com
Главен специалист Снежана Недкова 815 76 58 s.nedkova@so-oborishte.com
Главен специалист Силвия Желязкова 815 76 25 s.zhelyazkova@so-oborishte.com
Системен администратор Георги Петров 815 76 16 g.petrov@so-oborishte.com
Техник ПУ Пламен Петков 815 76 50 p.petkov@so-oborishte.com