Уважаеми граждани, районната администрацията на район „Оборище“, СО обслужва физически и юридически лица.

» Харта на клиента

 

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен експерт „ОМП, защита при бедствия и класифицирана информация“ Валентин Минов 815 76 50 v.minov@so-oborishte.com
Секретар на „Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“ Силвия Петрова 815 76 11 s.petrova@so-oborishte.com
Главен архитект Боряна Стефанова 815 76 49 b.stefanova@so-oborishte.com
Финансов контрольор Михаил Йолов 815 76 38 m.yolov@so-oborishte.com

Финансово-счетоводни дейности и бюджет

длъжност / дейност  име/фамилия   телефон  e-mail
Началник-отдел Кръстанка Цачева 815 76 19 k.tsacheva@so-oborishte.com
Старши счетоводител Светла Йонинова 815 76 40 s.yoninova@so-oborishte.com
Старши счетоводител Севдалина Шушкова 815 76 40 s.shushkova@so-oborishte.com
Старши счетоводител Людмила Николова 815 76 37 l.nikolova@so-oborishte.com
Старши счетоводител Людмила Славева 815 76 37 l.slaveva@so-oborishte.com
Младши експерт Ася Добрева 815 76 52 a.dobreva@so-oborishte.com
Главен специалист – касиер Петранка Велева 815 76 20 p.veleva@so-oborishte.com
Главен специалист Ирина Петрина 815 76 37 i.petrina@so-oborishte.com
Главен специалист  „Събиране на такси“ Валeнтина Михалакиева 815 76 59

 

v.mihalakieva@so-oborishte.com
Техн. сътрудник – домакин Георги Бангиев 815 76 18 g.bangiev@so-oborishte.com

 Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол на строителството

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail

 

Началник-отдел Иванка Христова 815 76 28 i.hristova@so-oborishte.com
Главен експерт „Устройство на територията“ Кети Димова 815 76 23 k.dimova@so-oborishte.com
Главен експерт „Устройство на територията“ Елена Опърлакова 815 76 43 e.oparlakova@so-oborishte.com
Главен експерт „Устройство на територията“ Полина Димитрова 815 76 43 p.dimitrova@so-oborishte.com
Главен експерт  „Кадастър и регулация“ Николай Биров 815 76 22 n.birov@so-oborishte.com
Главен експерт „Контрол по строителството“ Живка Млечкова 815 76 46 zh.mlechkova@so-oborishte.com
Старши експерт  „Контрол по строителството“ Албена Чукарова 815 76 46 a.chukarova@so-oborishte.com
Главен експерт „Контрол по строителството“ Анна Виячева 518 76 46 a.viyacheva@so-oborishte.com
Главен специалист Мариана Стоянова 815 76 22 m.stoyanova@so-oborishte.com
Главен специалист Милен Рангелов 815 76 46 m.rangelov@so-oborishte.com

Главен специалист Тодорка Дренска 815 76 4 t.drenska@so-oborishte.com

Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Людмил Дончев 815 76 26 l.donchev@so-oborishte.com
Главен инженер Витан Влахов 815 76 26 v.vlahov@so-oborishte.com
Главен експерт   „Строителство“ Магджилда Кюпчиян 815 76 18 m.kyupchiyan@so-oborishte.com
Главен експерт   „Строителство“

 

Димитър Илиев 815 76 18 d.iliev@so-oborishte.com
Главен експерт   „Строителство“

 

Георги Георев 815 76 18 g.georev@so-oborishte.com
Главен експерт Николай Ковачев 815 76 54 n.kovachev@so-oborishte.com
Главен експерт Ивелин Косев 815 76 54 i.kosev@so-oborishte.com
Главен експерт Ирина Дочева 815 76 54 i.docheva@so-oborishte.com
Главен експерт Симона Василева 815 76 54 s.vasileva@so-oborishte.com
Главен експерт Велка Стоименова 815 76 48 v.stoimenova@so-oborishte.com
Главен експерт Анна Велкова  815 76 48 a.velkova@so-oborishte.com
Главен експерт   „Екология“ Елена Николова  815 76 47 e.nikolova@so-oborishte.com
Главен експерт   „Екология“ Антонио Божков 815 76 47 a.bozhkov@so-oborishte.com

 

Управление на общинската собственост и жилищния фонд

длъжност/дейност

име/фамилия телефон

e-mail

Началник-отдел Йоанна Рашева 815 76 44 y.rasheva@so-oborishte.com
Главен експерт Лидия Витанова 815 76 44 l.vitanova@so-oborishte.com
Старши експерт Светослав Козаров 815 76 31 s.kozarov@so-oborishte.com
Главен експерт Мария Забилева 815 76 31 m.zabileva@so-oborishte.com
Главен специалист Валя Трулева 815 76 31 v.truleva@so-oborishte.com

 Човешки ресурси, образование и социални дейности

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Красимирка Изполджийска 815 76 35 k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com
Главен експерт

„Човешки ресурси“

Главен експерт „Образование и култура“ Диана Джуранова 815 76 52 d.dzhuranova@so-oborishte.com
Главен експерт Елена Дамянова 815 76 56 e.damyanova@so-oborishte.com
Старши експерт Ирина Данева 815 76 53 i.daneva@so-oborishte.com
Старши експерт Мирослава Младенова 815 76 56 m.mladenova@so-oborishte.com

 Административно, информационно и правно -нормативно обслужване, европейски проекти и иновации

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Галя Василева 815 76 33 g.vasileva@so-oborishte.com
Главен юрисконсулт Десислава Милева 815 76 39 d.mileva@so-oborishte.com
Старши юрисконсулт Иванка Костова 815 76 36 i.kostova@so-oborishte.com
Старши юрисконсулт Женя Кръстева 815 76 36 zh.krasteva@so-oborishte.com
Старши юрисконсулт Мария Дончева  815 76 36 m.doncheva@so-oborishte.com

 ЕСГРАОН

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен специалист Магдалена Георгиева 815 76 32 m.georgieva@so-oborishte.com
Главен специалист Валентина Русинова 815 76 32 v.rusinova@so-oborishte.com
Главен специалист Невена Ценева 815 76 32 n.tseneva@so-oborishte.com
Главен специалист Кристина Желева 815 76 32 к.zheleva@so-oborishte.com

ДЕЛОВОДСТВО

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен експерт Светлана Стоянова 815 76 58 s.stoyanova@so-oborishte.com
Главен eксперт Нина Бонева 815 76 25 n.boneva@so-oborishte.com
Главен специалист Снежана Недкова 815 76 58 s.nedkova@so-oborishte.com
Главен специалист Ивелина Петрова 815 76 25 i.petrova@so-oborishte.com

 

Системен администратор Георги Петров 815 76 16 g.petrov@so-oborishte.com
Техник ПУ Пламен Петков 815 76 50 p.petkov@so-oborishte.com